PREČIŠĆAVANJE VODE

VODONEPROPUSNE SEPTIČKE JAME

Vodonepropustne septičke jame su osnovni uređaj za prikupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz izolovanih domaćinstava, vikendica, lovačkih kuća... Koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađen sistem javne kanalizacije. Sabirne jame su izgrađene od polipropilena (PP) i 100 % su vodonepropusne. Mogu se ugraditi i kao uložak u postojeću jamu ukoliko ima prostora. Postavljaju se na izbetonirano dno rupe i najčešće ih je dovoljno  obasuti peskom, sem u slučajevima gde ima podzemnih voda kada se moraju obetonirati.
U zavisnosti od kapaciteta i opterećenja (broja ES) moraju se periodično prazniti u skladu sa zakonskim odredbama od strane ovlašćene firme .

 

BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME - BIO SENKRUP

PREČISTAČ OTPADNE VODE  (POV)  MICRO 3 – 6 – 10  ES
ANAEROBNI – BEZ UTROŠKA ENERGIJE

UPOTREBA
BIO SENKRUP je uređaj koji služi kao prvi stepen za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, i to kao samostalni uređaj pri standardnom biološkom opterećenju, sa mogućnošću dočišćavanja otpadne vode u drugom stepenu sa peščanim filterom. Prečistač otpadne vode (POV) čisti otpadnu vodu iz vikendica, brvnara, planinskih kuća, pansiona, kao i izolovanih radilišta (šumarske i lovačke kuće) za 3, 6, 10 stalno priključenih EKVIVALENT STANOVNIKA (ES). Prečistač preradi do 1,5m3 vode za 24 sata.

BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA

• KUĆNI  PREČISTAČI  OTPADNIH  VODA  AQ AS VARIOcomp K (3 – 30 ES)

• BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA ZA NASELJA AQ AS VARIOcomp N (30 – 300 ES)

• BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA ZA GRADOVE AQ AS VARIOcomp D (400 – 5000 ES)

Prečistači (dalje POV) su namenjeni za mehaničko i biološko-aerobno prečišćavanje kućnih otpadnih voda od 3 do 300 ES (ekvivalent stanovnika) iz porodičnih kuća, manjih grupa kuća, pansiona, hotela, rekreacionih prostora, svuda gde ne postoji kanalizacioni sistem sa centralnim POV. Prečistači su izrađeni kao kompaktni, jednoprostorni uređaji, sa jednostavnom unutrašnjom instalacijom i dimenzijama koje omogućavaju veoma stabilan rad, sa velikim efektom čišćenja (čak do 98%) i pri značajnijem trenutnom preopterećenju. Prečišćena voda se može upotrebljavati za zalivanje i ispuštati u recipijente.

Prečistač je proizveden po licencnoj tehnologiji češkog partnera ASIO i u skladu sa srpskom tehničkom normom SRPS EN 12566, češkom tehničkom normom ČSN 756402, harmonizovanom normom ČSN EN 12566 i Okvirnom Direktivom o vodama EU 2000/60/EC i Direktivom 91/271/EEC

PREČIŠĆAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA

Tehnologija prerade počiva na odvajanju i skupljanju slobodnih nafnih derivata pregradama u akumulacioniim jamama. Tu takođe dolazi do sedimentacije i taloženja nerastvorivih materija u taložniku. Zatim se voda prepumpava do egalizacionog rezervoara uz istovremeno mešanje sa doziranim hemijskim rastvorima elektrolita, koagulanata i regulisanje pH. Kontaminanti se skupljaju na novonastale pahulje i u zavistnosti od upotrebljenog flotatora -talože ili isplivavaju na površinu i odlažu u muljni taložnik.
Prečišćena voda ide na dalje biološko, sorpcijsko čišćenje, recirkulaciju ili se ispušta.
Upravljačkim jedinicama se može kontrolisati ceo proces i automatski upravljati.

SEPARATOR MASTI I ULJA

UPOTREBA

Separatori masti i ulja upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih životinjskih i biljnih masti i ulja. Ugrađuju se kao predprečistači ispred prečistača otpadnih voda ili pre ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Separatori masti i ulja čuvaju kanalizaciju od zapušavanja ili potpunog začepljenja.

TIPIČNE OBLASTI UPOTREBE
- restorani, hoteli, pansioni, menze
- klanice, prerade mesa, mesare
- proizvodnja gotovih jela, konzerviranje, poslastičarnice
- pržionice, prerada ribe, prerada živine

SEPARATOR ULJA I NAFTNIH DERIVATA

UPOTREBA

Separatori NAFTINIH DERIVATA upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi - kišnici koja spira naftna zagađenja sa površine parkinga, pumpi, kolovoza itd. Ugrađuju se kao predprečistači ispred prečistača otpadnih voda ili pre ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Separatori naftinih derivata javljaju se kao neizbežan stepen u primarnom prečišćavanju otpadnih voda jer se otklanjanjem neftinih derivata znatno rasterećuje sekundarni tretman otpadnih voda i štite vodotokovi od zagađenja. U nekim delatnostima separatori naftinih derivata su jedini činitelji prečišćavanja otpadnih voda i zakonski se insistira na njihovoj ugradnji.

FILTERI

namena:

Peščani filteri AQ PF su jednostavni uređaji koji služe za dočišćavanje prethodno biološki prečišćenih otpadnih voda kao tercijalni segment. Mogu se ugraditi iza trikomornih bioloških senkrupa MICRO  ili bioloških POV ECO. Čine jedinstvenu celinu i pogodni su i za konstantan ali i za povremeni rad (vikendice, rekreaciona naselja...)
Velika prednost je u jednostavnom radu bez potrebe za ikakvom energijom. Učinak čišćenja se kreće između 92 - 98%.

opis :

Biološki peščani filter se sastoji iz rezervoara veće dužine od PP , ulaznog razdelnog cevovoda, izlaznog sabirnog cevovoda, servisno ventilacione šahte peščane ispune različite granulacije koja je prekrivena geotekstilom i tanjim slojem zemlje.